Dr. Udayshankar Jha- Sahitya
Dr. Rabinath Jha- Modern Sanskrit
Dr. Ganganath Jha- Falit Jyotish
Dr. Shobhakant Mishra- Vyakran
Dr. Sudhir Kumar Jha- Modern Philosophy
Dr. Sachidanand Jha- Ganit Jyotish
LECTURE VIDEOS
Dr. Udayshankar Jha- Sahitya
Dr. Rabinath Jha- Modern Sanskrit
Dr. Ganganath Jha- Falit Jyotish
Dr. Shobhakant Mishra- Vyakran
Dr. Sudhir Kumar Jha- Modern Philosophy
Dr. Sachidanand Jha- Ganit Jyotish
LECTURE NOTES